Udostępnij

Aktualności

Aktualności

15 marca 2024

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PTS-u

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe serdecznie zaprasza na Sprawozdawcze Walne zebranie Członków PTS-u, które odbędzie się które odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Referatu Sportu tj. 62-040 Puszczykowo, ul. Kościelna 13 ( nowy budynek na terenie starego „MOSIRU”).
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin ustalono na 18:15 tego samego dnia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrania:

1.       Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji w tym zmiany statutu.

4.       Przedstawienie porządku obrad.

5.       Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w 2023 roku.

6.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.

7.       Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8.       Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.       Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania zarządu z działalności w 2023 roku.

10.   Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2023 rok.

11.   Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania komisji rewizyjnej.

12.   Głosowania nad przyjęciem absolutorium dla członków Zarządu.

13.   Przedstawienie projektu zmiany statutu polegających na tym, że:

a)       § 29 uzyska brzmienie:

„„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Prezes lub Skarbnik zarządu działający samodzielnie;

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest  podpis członka Zarządu. działającego samodzielnie”

b) § 19 ust. 2 uzyska brzmienie:

„Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na 2 lata, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. l”

14. Dyskusja nad przedstawionymi projektami zmian;

15. Głosowanie nad proponowaną zmianą statutu.

16. Głosowanie nad przyjęciem tekstu jednolitego statutu.

17. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Chciałbyś być częścią wielkiej sportowej rodziny i poznawać nowych ludzi z pasją?

zobacz jakie to proste